Контролер версия 2

Идеен проект

първи проби и първи проблеми