God – Love or Consuming Fire? (mystery resolved)

“Ye who have wondered to hear, in the same evangel, that God is love, and that God is a consuming fire, see ye not how, to the soul resolved in evil, perfect love is the most fearful torture, the seal and sentence of the direst despair?”

H. B. Stowe – Uncle Tom’s Cabin

И всеки, който с учудване е разбрал от едно и също евангелие, че Бог е любов, както и че Бог е всепоглъщащ огън, ето сега виждате как за душата, която живее в злото, съвършената любов е най-страшното мъчение, печат и присъда на най-мрачното отчаяние.

A departing person

What a departing person needs most is human treatment and not sophisticated technology or miraculous medicine.

Това, от което най-вече се нуждае заминаващият си, е човешко отношение, а не сложни технологии или чудодейни лекарства.

Into the New Year

Well into the New Year the weather changed again. The Eve was spring-like. Everybody was out for the fireworks of the central mansion. Splendid! Wonderful, as always! Those aristocratic neighbours knew their way with fireworks, for sure. She had heard stories of their cruel treating the servants at the mansion, but in social events their splendour was unmatched!

The young grandson of the neighbours came for the holidays, so they got introduced. A charming young man, of many skills and accomplishments. Certainly an attractive match for every well-bred girl. He stayed for some days, they met a couple of afternoons for tea, and he joined her on several walks in the forest.

The warm weather gave the walks their previous freshness and peace. Although the trees were still bare and black, they did not appear threatening, but simply wet and somehow small. How wonderful the stormy greatness of nature retreated before its mild caress!

След Нова година времето се промени отново. В Новогодишната нощ беше като пролет. Всички излязоха да гледат фойерверките от централното имение. Великолепни! Чудесни, както винаги! Аристократичните съседи наистина разбираха от фойерверки. Беше чувала как жестоко се отнасят със слугите в имението, но при обществени събития великолепието им беше несравнимо!

Младият внук на съседите пристигна за празниците и ги запознаха. Очарователен младеж, с много умения. Наистина привлекателна партия за всяка благородна девойка. Остана известно време, срещаха се следобед за чай и я придружи в няколко разходки в гората.

Топлото време върна предишната свежест и спокойствие на разходките. Макар дърветата все още да бяха голи и черни, не изглеждаха застрашителни, а просто мокри и някак малки. Как чудно бурното величие на природата отстъпи пред нежната й милувка!

Cold retreats

And so, the cold days retreated. The weather after Christmas was surprisingly bright and warm. There was some rain, to be sure, but not for long. She started to go out again, but not for walks – it was too boggy owing to the rain. Rather, she drove to the village to do some shopping for the holidays. For the first time after a long pause, shopping made her feel well. For once she didn’t worry about money, or debts, but could shop her full.

И ето, че студените дни свършиха. За учудване времето след Коледа беше ясно и топло. Е, валя малко дъжд, но за кратко. Тя пак започна да излиза, но не на разходки – беше твърде кално от дъжда. Вместо това излизаше с колата – ходеше до селото да пазарува за празниците. За първи път от много време пазаруването й харесваше. Поне веднъж не се безпокоеше за пари и дългове и си пазаруваше, колкото й душа искаше.

“Тук краят идва необмислен” от Мария Вирхов

Преводът тук:

тук краят идва необмислен
разхвърля дрипи по канавките
вгорчава мраморните писти
разсипва вино жар и злато
посятото го жънат призраци
развятото го късат бури
колцината човешки извори
лежат отбити от чучурите
здравейте, трепетливи ужаси
приветствам смешния ви вятър
празнувам жълтите ви муцуни
и тръгвам с вас през долината

“Те няма да побързат” от Мария Вирхов

Това е оригиналният текст на този превод:

те няма да побързат нито спират
небето над градините хвърчи сиво
превежда сенките на бурите към изток
понякога си идват и намират
понякога се свиват
до точки без тегло, сапун в очите
до ледени цепнатини
но също са красиви
сега ги помня още по-красиви
по-рядко на местата отредени за целта
със автор “от опечалените”
и не, не мога да те утеша
малцина са спасени

“Безсилни сме” от Мария Вирхов

Това е оригиналният текст на този превод:

Безсилни сме да минем прави през вратата
Вратата става примка и ни стяга
Прегъва ни усуква уплътнява
Езиците подпухват почерняват
Езиците надебеляват, слагат вратовръзки
От магазина за месо се плези агнеца
Прехапал син и вкочанясал мускул
Безсилни сме да минем пряко края
На тази плът, на сивите й жили
Остава не обезглавеното дихание
Остава не и смисъла от много мислене
Не който никога не става истина
Защото няма нищо истинско във края си

Burden

And slight, withal, may be the things that bring Back on the heart the weight which it would fling Aside forever; it may be a sound, A flower, the wind, the ocean, which shall wound,– Striking the electric chain wherewith we’re darkly bound.” CHILDE HAROLD’S PILGRIMAGE, CAN. 4.

“И толкоз леко може да е туй, що връща във сърцето тая тежест, която то завинаги желае да отхвърли; то може да е звук, или пък цвете, вятър, или океанът, които ни нанасят тая рана … и удрят електрическите ни окови, с които ний сме приковани тъжни роби.”

СТРАНСТВАНИЯТА НА ЧАЙЛД ХАРОЛД, лорд Байрон

Stepping close

When you step close to Death, it is time to ask yourself what you believe. For, on that answer, your destiny depends. Indeed, you must ask yourself that! That exam has no resit. You must not let yourself be carried away by the momentum – each second may be the last.

Когато пристъпиш близо до смъртта, е време да се запиташ в какво вярваш. И от този отговор зависи съдбата ти. Дори непременно трябва за се запиташ това! За този изпит поправителен няма. Не бива да се оставяш да те понесе инерцията – всяка секунда може да е последна.

Winter mood

For so many days she hadn’t gone out. So many days of fierce frost and bleak skies. The murky weather outside had hardly been any inspiration for freshening walks. Even the sight out the window was depressing. The forest across the meadow stood coal-black and desolate against the gray horizon, its tree tops shaping a shaggy and coarse sky-line, deepening the gloominess of the view.

She spent her days doing small chores, having hot drinks and peeping through the window once in a while, to take in  completely the dreary beauty of the reigning winter. For, after all, it was beautiful. Dismal as it was, it was overwhelming and powerful, showing the full might and inexorability of nature – the ultimate and utmost ruler of  everything and all.

*translated*

Толкова много дни не беше излизала. Толкова дни свиреп мраз и смръщено небе. Мрачното време навън изобщо не вдъхновяваше освежителни разходки. Даже да се гледа през прозореца беше потискащо. Гората отвъд поляната се чернееше пусто на сивия фон на хоризонта, а върховете на дърветата чертаеха оръфано и грубо по небето и гледката ставаше още по-нерадостна.

Дните минаваха в дребни домакински задачи, горещи напитки и някой бегъл поглед през прозореца, за да може напълно да възприеме мрачната красота на зимата, която господстваше там. Защото, въпреки всичко, навън наистина беше красиво. Макар и тъжно, беше завладяващо и силно, показваше цялата мощ и неумолимост на природата – върховният и най-велик владетел на всичко и на всички.

%d bloggers like this: